Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Algemene bepalingen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Laserrental en u, de klant.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Laserrental zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u levert.

Artikel 2 | Offertes En Overeenkomsten:

Alle offertes van Laserrental zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Een overeenkomst met Laserrental komt tot stand wanneer de gegeven offerte schriftelijk wordt aanvaard, respectievelijk is bevestigd. Toezeggingen en gegeven opdrachten via Whatsapp / Facebook Messenger worden tevens aangenomen en geacht dat de opdrachtgever op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 | Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW. ( mits anders aangegeven )

Artikel 4 | Levering En Diensten:

Laserrental zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis en ervaring, zorgvuldig uitvoeren. Laserrental heeft een inspanningsverplichting.
Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Laserrental ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd.

Artikel 5 | Gebruik Van Gehuurde Materialen:

De huurder zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. A. Bij de verhuur van een laser unit is de huurder volledig aansprakelijk voor schade / diefstal of verlies van de gehuurde materialen;
B. U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laserrental.

U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan Laserrental. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal Laserrental s reinigingskosten in rekening brengen.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid:

De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of diefstal die aan personen, voertuigen en/of goederen van Laserrental wordt toegebracht door de opdrachtgever zijn werknemers, medewerkers, opdrachtnemers, publiek en/of gasten. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aanspraken van derden ter zake. De Opdrachtgever zal de schade en/of diefstal volledig vergoeden.

Laserrental is niet aansprakelijk voor schade aan foto en/of film apparatuur van de Opdrachtgever zijn werknemers, medewerkers, opdrachtnemers, publiek en/of gasten.

Artikel 7 | Werken Op Locatie:

Voor werkzaamheden op locatie waarbij PBM’s verplicht zijn, dient dit ruim voor aanvang van de werkzaamheden kenbaar te zijn gemaakt.
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op kan treden tijdens werkzaamheden op locatie. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor een dekkende verzekering om deze schade te dekken. Indien de Opdrachtgever deze verzekering niet kan bieden zal hij dit schriftelijk laten weten aan Laserrental voor aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8 | Borg En Aanbetaling:

Wij hanteren geen borg op gehuurde materialen. Wel kan een aanbetaling op een huurovereenkomst gevraagd worden wanneer het totale huurbedrag boven €250 uitkomt.

Artikel 9 | Annuleren:

Het annuleren van een opdracht / offerte voor het uitvoeren van een lasershow hanteren wij de volgende maatstaven;

  • –  Annuleren binnen 5 dagen voor aanvang van het evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 30% in rekening gebracht.

  • –  Annuleren binnen 48 uur voor aanvang van het evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 50% in rekening gebracht.

  • –  Annuleren binnen 24 uur voor aanvang van het evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 100% in rekening gebracht.

    De opdrachtgever is verplicht de annulering tijdig te melden bij Laserrental. Dit kan telefonisch, per email of schriftelijk.

Artikel 10 | Vergunningen:
De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de lasershow.

Content is protected. Right-click function is disabled.